Zápis detí na školský rok 2022/2023

3. a 4. mája 2022.

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti podľa § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (školský zákon).

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy je limitované kapacitnými možnosťami konkrétnej materskej školy v nadväznosti na ustanovenie § 28 ods. 9 a 10 školského zákona. Podmienky prijímania detí ustanovené v § 59 ods. 1 a 2 školského zákona, („zákonné podmienky“):

  1. prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné,   
  2. výnimočne možno do materskej školy prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku.

Ostatné podmienky:

V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do Materskej školy, Belopotockého 2, Nitra, po prijatí všetkých detí, pre ktoré bude od školského roka 2022/2023 predprimárne vzdelávanie povinné, budú na základe žiadosti zákonného zástupcu do naplnenia kapacity materskej školy prednostne prijaté deti:

  • ktoré nedovŕšia do 31. 08. 2022 vek 5 rokov a zákonný zástupca bude žiadať v školskom roku 2022/2023 o prijatie na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania, pričom predloží so žiadosťou aj písomný súhlas príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a dieťa má trvalý pobyt v spádovej časti,
  • ktorých súrodenci sú už prijatí do MŠ, Belopotockého 2, Nitra,
  • z mestskej časti Dražovce,
  • ktoré dovŕšia vek 3 roky k 31.8.2022.

oznam- zápis detí do materských škôl pre školský rok 2022-2023.doc (53248)

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie: 

Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy.doc (47616)

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 7/2021, ktorým sa určuje územie pre spádové materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitry:
 

 

Prevádzka MŠ je od 6,15 do 16,30 hod.

 
 

Na vzájomnú komunikáciu budeme využívať googegroup. Prostredníctvom mailu Vám ponúkneme  aktuálne informácie, v prípade prerušenia prevádzky MŠ vzdelávacie materiály, inšpirácie, nápady, námety....

 

AK EŠTE NIE STE ČLENOM NAŠEJ SUPINY, NAPÍŠTE MAIL NA msdrazovce@gmail.com A PRIDÁME VÁS DO SKUPINY.
 


Slniečko sa na Vás usmieva


a týmto Vám svoje brány otvára.


Preto milí hostia VSTÚPTE

 

 a dobre sa u nás cíťte! 

 

 

  

Fotogalériu z našich akcií nájdete kliknutím na odkaz:

https://slnieckovo.rajce.idnes.cz/ 

Sme radi ak k nám prichádzajú šťastné deti a odchádzajú spokojní rodičia...