"Dražovské Slniečkovo"

 

Občianske združenie Dražovské SLNIEČKOVO (ďalej len „OZ Dražovské SLNIEČKOVO“)

je v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov, dobrovoľným združením rodičov a priateľov materskej školy, záujemcov o fyzický a duševný rozvoj detí, o rozvoj výchovného a vzdelávacieho procesu v Materskej škole Belopotockého 22, v Nitre - Dražovciach.

OZ Dražovské Slniečkovo založili rodičia detí v roku 2010 s cieľom aktívne participovať na výchovno-vzdelávacom procese, mimoškolskej činnosti detí MŠ, zvelaďovaní interiéru a exteriéru MŠ. Od roku 2012 je OZ prijímateľom 2 % z daní. Finančné prostriedky získané z 2 % z daní i sponzorských príspevkov sa využívajú na napĺňanie cieľov a poslania OZ.

Ciele a činnosti OZ Dražovské SLNIEČKOVO sú aktívne napomáhať najmä pri:

a)      výchove a vzdelávaní detí a skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho procesu,

b)      riešení výchovných, výučbových, vzdelávacích a prevádzkových problémov,

c)      zhromažďovať námety, pripomienky a požiadavky rodičov týkajúce sa výchovy, výučby a vzdelávania detí a spolupracovať pri ich riešení,

d)      finančne pomáhať pri nákupe a získavaní nových učebných pomôcok, literatúry a odborných kníh pre učiteľky a deti,

e)      finančne a organizačne pomáhať pri skvalitnení a skrášľovaní priestorov a prostredia pre deti – triedy, dvor,

f)        finančne pomáhať pri nákupe nových hračiek,

g)      finančne a organizačne pomáhať pri zabezpečení kultúrnych, vzdelávacích, športových aktivitách pre deti /plávanie, korčuľovanie, škola v prírode, výuka jazykov, hudobná a pohybová výchova, hra na hudobné nástroje a pod./,

h)      poskytovať finančné prostriedky na úhradu cestovného pre deti na výlet, exkurziu, kultúrne a športové aktivity,

i)       organizovaní a realizácii výchovných a vzdelávacích podujatí, workshopov a kurzov pre deti ako aj rodičov a učiteľov.

Orgány OZ Dražovské SLNIEČKOVO tvoria:

a)      najvyšší orgán: členská schôdza,

b)      výkonný orgán: predsedníctvo,

c)      štatutárny orgán, ktorý zastupuje organizáciu vo vonkajších vzťahoch: predseda a podpredseda OZ Dražovské SLNIEČKOVO, ktorí môžu konať samostatne,

d)      kontrolný orgán: revízna komisia.

 

Členmi OZ Dražovské SLNIEČKOVO môžu byť rodičia, ktorých dieťa navštevuje alebo bude navštevovať triedu v materskej škole, alebo iné fyzické a právnické osoby, ktoré súhlasia so stanovami OZ Dražovské SLNIEČKOVO.

 

PREDSEDNÍCTVO OZ DRAŽOVSKÉ SLNIEČKOVO:

 

PREDSEDA: Mgr. Silvia VARGOVÁ

PODPREDSEDA: Klaudia PAPŠOVÁ

HOSPODÁR: Nina BENCOVÁ