EKOZÁHRADKA v škôlke

Občianske združenie Dražovské Slniečkovo získalo grant z grantového programu „Zamestnanci Jaguar Land Rover pomáhajú 2019“ na realizáciu projektu „EKOZÁHRADKA v škôlke“, ktorý bol realizovaný v Materskej škole, Belopotockého 2 v Dražovciach. Rodičia detí, zamestnanci a sympatizanti materskej školy vybudovali v areáli MŠ vyvýšené záhony, do ktorých posadili kvety a bylinky. Deti materskej školy budú mať možnosť v rámci výchovno – vzdelávacích aktivít pozorovať hmyz, rast rastlín, osvojovať si techniku starostlivosti o rastliny, spracovávať vypestované byliny, vyskúšať si postup pri príprave čaju, tiež aj starostlivosť o záhony, vysádzanie semien, priesad a mnoho ďalších aktivít.

V odľahlej časti školského dvora sme osadili kompostér, kde budú deti pozorovať premeny v prírode, naučia sa ako pracovať s bioodpadom a aký je pre nás užitočný kompost, ktorý si vieme jednoducho sami vyrobiť.

Význam projektu spočíva v jeho zámere a trvácnosti. Cieľom nie je len založiť EKOzáhradku, ale systematicky sa o rastlinky starať, prostredníctvom pozorovania, zážitkového učenia a rôznych aktivít s deťmi obohacovať detské poznanie a tým utvárať u detí základy environmentálneho poznania a cítenia.

 

Poďte, mamy, poďte s nami na výlet za zvieratkami.

22. júna sme si zorganizovali jednodňový výlet do MALKIA PARKU v Orechovej Potôni.  Deti odhalili zákulisie starostlivosti o zvieratá, spoznali ich potreby, prostredníctvom sprievodcu sa dozvedeli veľa zaujímavých informácií o zvieratách a ich špecifikách, vypočuli si zaujímavé príbehy, mohli sa dotknúť kontaktných zvierat a kŕmiť ich. Krásne počasie, príjemná sprievodkyňa a ešte aj návšteva Slovakiaringu. Výlet bol úžasný. 

Realizovali sme ho s finančnou podporou NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA. 

ĎAKUJEME :)

DEŇ RODINY 2019

 

6. ročník Dňa rodiny pre rodiny súčasných i bývalých škôlkárov sa niesol v kultúrno-tvorivom duchu. Pripravili sme interaktívne hudobné predstavenie, po ktorom nasledovali tvorivé dielne. Deti i rodičia mali možnosť vytvoriť si záložku do knihy, vytvoriť si obraz rodiny, vyzdobiť rodinný medovníček, vyrobiť misku z hliny, či kreslením a maľovaním si vyrobiť medailu. Deti maľovali i kreslili svoju rodinu. Interiér kultúrneho domu sme vyzdobili prácami detí. Za odmenu dostali deti héliové balóny a mohli sa vyšantiť na nafukovacom skákacom hrade. Podujatie sa realizovalo s finančnou podprou NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA. ĎAKUJEME :) 

Občianske združenie Dražovské Slniečkovo

vyhlasenie OZ Slniečkovo.pdf (155,3 kB)   ĎAKUJEME ZA 2 % z Vašich daní :)

Občianske združenie Dražovské SLNIEČKOVO (ďalej len „OZ Dražovské SLNIEČKOVO“)

je v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov, dobrovoľným združením rodičov a priateľov materskej školy, záujemcov o fyzický a duševný rozvoj detí, o rozvoj výchovného a vzdelávacieho procesu v Materskej škole Belopotockého 22, v Nitre - Dražovciach.

OZ Dražovské Slniečkovo založili rodičia detí v roku 2010 s cieľom aktívne participovať na výchovno-vzdelávacom procese, mimoškolskej činnosti detí MŠ, zvelaďovaní interiéru a exteriéru MŠ. Od roku 2012 je OZ prijímateľom 2 % z daní. Finančné prostriedky získané z 2 % z daní i sponzorských príspevkov sa využívajú na napĺňanie cieľov a poslania OZ.

Ciele a činnosti OZ Dražovské SLNIEČKOVO sú aktívne napomáhať najmä pri:

a)      výchove a vzdelávaní detí a skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho procesu,

b)      riešení výchovných, výučbových, vzdelávacích a prevádzkových problémov,

c)      zhromažďovať námety, pripomienky a požiadavky rodičov týkajúce sa výchovy, výučby a vzdelávania detí a spolupracovať pri ich riešení,

d)      finančne pomáhať pri nákupe a získavaní nových učebných pomôcok, literatúry a odborných kníh pre učiteľky a deti,

e)      finančne a organizačne pomáhať pri skvalitnení a skrášľovaní priestorov a prostredia pre deti – triedy, dvor,

f)        finančne pomáhať pri nákupe nových hračiek,

g)      finančne a organizačne pomáhať pri zabezpečení kultúrnych, vzdelávacích, športových aktivitách pre deti /plávanie, korčuľovanie, škola v prírode, výuka jazykov, hudobná a pohybová výchova, hra na hudobné nástroje a pod./,

h)      poskytovať finančné prostriedky na úhradu cestovného pre deti na výlet, exkurziu, kultúrne a športové aktivity,

i)       organizovaní a realizácii výchovných a vzdelávacích podujatí, workshopov a kurzov pre deti ako aj rodičov a učiteľov.

Orgány OZ Dražovské SLNIEČKOVO tvoria:

a)      najvyšší orgán: členská schôdza,

b)      výkonný orgán: predsedníctvo,

c)      štatutárny orgán, ktorý zastupuje organizáciu vo vonkajších vzťahoch: predseda a podpredseda OZ Dražovské SLNIEČKOVO, ktorí môžu konať samostatne,

d)      kontrolný orgán: revízna komisia.

 

Členmi OZ Dražovské SLNIEČKOVO môžu byť rodičia, ktorých dieťa navštevuje alebo bude navštevovať triedu v materskej škole, alebo iné fyzické a právnické osoby, ktoré súhlasia so stanovami OZ Dražovské SLNIEČKOVO.

 

PREDSEDNÍCTVO OZ DRAŽOVSKÉ SLNIEČKOVO:

 

PREDSEDA: Mgr. Silvia VARGOVÁ

PODPREDSEDA: Klaudia PAPŠOVÁ

HOSPODÁR: Nina BENCOVÁ