Voľby do Rady školy

03.05.2018 11:15

Riaditeľka Materskej školy, Belopotockého 2, Nitra v súlade s Vyhláškou Ministerstva školstva SR 291/2004, ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších predpisov, vyzýva rodičov detí Materskej školy, Belopotockého 2, Nitra, na podávanie návrhov na kandidátov do volieb Rady školy. Návrhy na kandidátov do volieb Rady školy za rodičov je možné predložiť spolu so súhlasom kandidáta v písomnej podobe najneskôr 21.5.2018 do 12.00 hod. na riaditeľstve školy.

Voľba zástupcov rodičov do Rady školy bude 29.mája 2018 v MŠ.