VZN Mesta Nitra

02.11.2021 00:00

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 8/2019 zo dňa 9.9.2021

o výške príspevku na  čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno – vzdelávacích

zariadeniach a v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry nájdete v sekcii DôLEŽITÉ