VZN Mesta Nitra

19.09.2013 21:11

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 21/2008 zo dňa 28.8.2008

o výške príspevku na  čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno – vzdelávacích

zariadeniach a v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry v znení dodatku č. 1, 2, 3, 4 a dodatku č. 5. nájdete v sekcii DôLEŽITÉ