VZN Mesta Nitra

10.09.2019 21:11

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 8/2019 zo dňa 12.11.2020

o výške príspevku na  čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno – vzdelávacích

zariadeniach a v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry nájdete v sekcii DôLEŽITÉ