ÚHRADA POPLATKOV ZA DOCHÁDZKU DIEŤAŤA :


   V zmysle VZN Mesta Nitry č.8/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry je od 1.januára 2021 výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole na jedno dieťa  je 20,00 EUR.  Poplatok je nutné uhradiť do 10.dňa bežného mesiaca prevodom na účet s uvedením správneho variabilného symbolu!

   
Od povinného príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ je oslobodený zákonný zástupca, ak :

   
- má dieťa jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky
   - predloží riaditeľovi MŠ doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi
   - je dieťa umiestnené v materskej škole na základe rozhodnutia súdu


   
Príspevok v MŠ na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa, ak :

   
- dieťa prerušilo dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dnípreukázateľne z dôvodu
     choroby alebo z rodinných dôvodov na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu
   - dieťa nedochádzalo do MŠ v čase školských prázdnin, alebo bola prerušená prevádzka MŠ zapríčinená zriaďovateľom
     alebo inými závažnými dôvodmi

Celé znenie VZN tu: účinné VZN č. 8-2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov a nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v znení dodatkov (1).doc (107008)

   
ÚHRADA POPLATKOV ZA STRAVOVANIE :

 
   Podmienky úhrady príspevku :

- príspevok vo výške nákladov na nákup potravín (stravné) uhrádza zákonný zástupca dieťaťa mesačne vopred,
najneskôr do 20.dňa bežného mesiaca na mesiac nasledujúci

   
Podmienky odhlasovania a prihlasovania dieťaťa na stravu :

   
- odhlásenie zo stravy oznámi zákonný zástupca 1 deň vopred, najneskôr do 14.00 hod.
   - dieťa, ktoré ochorelo počas víkendu odhlasuje zákonný zástupca v pondelok ráno, najneskôr do 7.15 hod.
   
- ak dieťa nie je možné prvý deň odhlásiť zo stravy z časových dôvodov, zákonný zástupca si môže vyzdvihnúť
     obed v čase 
od 11.15 hod. do 11.30 hod. 
Ak sa tak nestane, uhrádza plnú stravnú jednotku, ktorú dieťa obvykle
     odoberá počas všetkých neodhlásených dní.

Úhrada platby za dotovanú stravu:

      Prihlásiť na stravu po neprítomnosti v materskej škole je potrebné deň vopred, najneskôr do 14.00 hod. !


 


   ČO POTREBUJEM V MATERSKEJ ŠKOLE ?

   
- prezúvky
   - pyžamo
   - náhradné oblečenie do skrinky (bielizeň + sezónne oblečenie)
   - zubnú kefku, pastu a pohár - predškoláci