Stravovanie

 

Pokyny k stravovaniu v Zariadení školského stravovania pri MŠ Belopotockého

 

1.  Výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na nákup potravín na jedno  jedlo:

         Celodenné stravovanie: 1,29€

2. Stravné za dieťa sa uhrádza mesačne vopred do 20. dňa* predchádzajúceho mesiaca:

    - bezhotovostným bankovým prevodom,

    - poštovou poukážkou,

    *ak pripadne 20. deň v mesiaci na sobotu, nedeľu alebo sviatok, úhrada sa vykoná v najbližší pracovný deň.   

3. Odhlásiť, resp. prihlásiť na stravu je možné 1 deň vopred, najneskôr do 14,30 hod. /v pondelok, resp. po prázdninách do 7,15 hod. aktuálneho dňa/

    Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná náhrada neposkytuje!

4. Ak je strava odhlásená správne, ušetrené peniaze /t.j.preplatok/ sa odráta zo stravného na nasledujúce obdobie.

5. Platba na mesiac september musí byť uhradená do 15. septembra!

6. Preplatky na stravnom z predchádzajúceho školského roka /t.j. z mája a júna/  budú odrátané zo stravného na mesiac september.

7. Dieťaťu, ktoré ukončí školskú dochádzku v MŠ, sa preplatky vrátia LEN NA ÚČET  zákonného zástupcu.

8. Dieťa v MŠ môže odoberať celodennú stravu, desiatu+obed. 

9. Z hygienických dôvodov je zakázané nosiť stravu z domáceho prostredia do MŠ! Nutnosť individuálneho stravovania zo zdravotných dôvodov sa rieši individuálne s vedúcou ZŠS, musí byť dokladovaná potvrdením  lekára!

10. Neodhlásený obed si zákonný zástupca môže vyzdvihnúť do 11,30 hod. do prinesených čistých nádob. Na ďalší deň už musí byť dieťa odhlásené zo stravovania.

12. V zmysle Dodatku k VZN Mesta Nitra č. 21/2008 z 5.4.2012 (§ 4, bod 1.6 až 1.8) sa za každý mesiac, v ktorom dieťa odstravovalo aspoň jeden deň prirátava k stravnému 1,- € za režijné náklady. Suma sa odvádza na účet Mesta Nitry. 

 

     Vedúca Zariadenia školského stravovania pri MŠ Belopotockého 2, Nitra - Dražovce: IDA KOŠTÁLIKOVÁ, kontakt: 037/6562238