ZÁPIS DETÍ DO MŠ

 

                     KRITÉRIÁ PRIJÍMANIA DETÍ DO MŠ BELOPOTOCKÉHO

NA ŠKOLSKÝ ROK 2016/2017:

 

V prípade, že počet prihlásených detí je vyšší ako sú kapacitné možnosti školy, prednostne sa na predprimárne vzdelávanie prijímajú:

-           deti, ktoré k 31.8.2016 dovŕšia piaty rok veku,

-         deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,

-         deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,

(v zmysle § 59 ods. 2 školského zákona)

V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie dieťaťa do materskej školy je uprednostnené dieťa:

-  ktoré k 1.9.2016 dosiahne 3. rok veku

- s nástupom do MŠ v septembri 2016

- s trvalým bydliskom v lokalite MŠ 

- ktoré má v MŠ súrodenca

- zamestnaných rodičov

Ostatné kritériá prijímania detí boli schválené pedagogickou radou dňa 28.8.2015,  v súlade s § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení zmien a doplnkov vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z.

 

V Nitre – Dražovciach, dňa 28.8.2015                                    

Mgr. Ľ. Macievičová - riaditeľka MŠ