Personálne obsadenie

 

Riaditeľka školy: Mgr. Ľuboslava Macievičová
Učiteľka poverená zastupovaním riaditeľky: 

Bc. Miroslava Kytková

   PEDAGOGICKÍ  ZAMESTNANCI

 
  1. Trieda - LIENKY

PaedDr. Marianna KUPCOVÁ- pani učiteľka Majka - triedna učiteľka

Mgr. Zuzana KOVÁČOVÁ - pani učiteľka Zuzka - učiteľka


   2. Trieda - SOVIČKY

   Bc. Miroslava KYTKOVÁ - pani učiteľka Mirka - triedna učiteľka
      Mgr. Ľuboslava MACIEVIČOVÁ - pani učiteľka Ľubka - učiteľka   PREVÁDZKOVÍ  ZAMESTNANCI

  
 O čistotu materskej školy sa starajú Ľubica Šetková - teta ĽUBKA a Miroslava Vančová - teta MIRKA.
   Dobroty v jedálni nám pripravuje pani kuchárka Dáša MIŠUTOVÁ 
 a pomáha jej pri tom pani Mária ĎURINOVÁ.

  
   Vedúca ZŠS : Ida KOŠŤÁLIKOVÁ - teta Idka


Konzultačné hodiny riaditeľky MŠ: denne od 11.00 hod. do 12.00 hod. prípadne podľa predchádzajúceho dohovoru.

          Konzultačné hodiny vedúcej ZŠS: 

          podľa predchádzajúceho dohovoru.