Plán výletov a exkurzií

Výlety alebo exkurzie, ktoré sú súčasťou výchovno-vzdelávacej činnosti takmer každej materskej školy, sa realizujú nadväznosti na plnený školský vzdelávací program. Okrem dennej výchovno-vzdelávacej činnosti realizovanej v materskej škole a jej blízkom okolí môže materská škola v súlade s § 28 ods. 17 zákona č.245/2008 Z.z. (Školský zákon) okrem iných aktivít, organizovať aj výlety a exkurzie.

Podrobnosti o organizovaní výletov a exkurzií

upravuje § 7 ods. 9 vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z. o ktorou sa mení vyhláška MŠ SR č.306/2008 Z. z. o materskej škole (ďalej len "vyhláška o materskej škole"), v ktorom sa uvádza: „Výlet alebo exkurzia sa organizuje na základe plánu práce školy, najviac na jeden deň s prihliadnutím na bezpečné, hygienické a fyziologické potreby detí a so zabezpečením teplého obeda pre deti. Pred uskutočnením výletu alebo exkurzie vedúci pedagogický zamestnanec poverený riaditeľom organizačne zabezpečí prípravu a priebeh týchto aktivít vrátane poučenia zúčastnených osôb a detí o bezpečnosti a ochrane zdravia. O tom vyhotoví písomný záznam, ktorý potvrdia všetky dospelé zúčastnené osoby svojím podpisom. Na výlet a exkurziu s deťmi predškolského veku možno použiť hromadné dopravné prostriedky.“

           V súlade s § 7 ods. 4 písm. e) vyhlášky o materskej škole na výletoch a exkurziách je potrebný dozor dvoch pedagogických zamestnancov a jednej poverenej plnoletej osoby s počtom detí podľa § 28 ods. 10 školského zákona. Každá materská škola je v súlade s § 9 ods. 4 písm. j) povinná viesť dokumentáciu spojenú s organizovaním výletov a exkurzií.

 

PLÁN VÝLETOV A EXKURZIÍ,

ktoré sú zahrnuté do Plánu práce školy (PPŠ) na šk.rok 2013/2014

 

Poldenný výlet na Dražovský kostolík/predškoláci – rozlúčka

Návšteva Vivária a Botanickej záhrady SPU/predškoláci – rozlúčka

Viacboj detskej všestrannosti, olympiáda na štadióne Stavbár

Exkurzia SPoŠ - Šindolka

Vianočné vystúpenie v spolupráci s FS Tradícia v KD Dražovce

Výlet na hrad s predškolákmi

Prehliadka mesta Nitrianskym expresom

Návšteva dopravného ihriska

Návšteva ZŠ Sčasného, ZŠ Kráľa Svätopluka, ZŠ Kniežaťa Pribinu

Návšteva MŠ Hospodárska, MŠ Platanova

Návšteva hvezdárne

Návšteva Knižnice K. Kmeťku

Návšteva hvezdárne

Návšteva strediska HaZZ Nitra

Korčuliarsky výcvik – Krasoklub Mesta Nitra

Predplavecký kurz – Delfín, s.r.o.

Návšteva Starého divadla v Nitre podľa ponuky

Exkurzia – AX – Mikuláš, Stavanie Mája

Pobyt v Centre zdravia

Návšteva Ponitrianskeho osvetového múzea

Zdravotno-výchovná hra „Evička nám ochorela“

Športová olympiáda

Kultúrne podujatia v ZŠ Sčasného

Návšteva hospodárskeho dvora

Návšteva Dražovského domčeka

MDD v spolupráci s VMČ

 

Exkurzia/výlet, ktorý nie je súčasťou PPŠ môže byť realizovaný na základe Dodatku k PPŠ, ktorý schvaľuje Pedagogická rada pri MŠ Belopotockého 2.