Školský vzdelávací program predstavuje druhú úroveň participatívneho alebo tzv. dvojúrovňového modelu koncipovania obsahu vzdelávania. Školský vzdelávací program je záväzným východiskovým dokumentom utvoreným na základe Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie. Školský vzdelávací program vymedzuje ciele, obsah i podmienky vzdelávania, odporúča zodpovedajúce didaktické prístupy a navrhuje metódy overovania, resp. hodnotenia vzdelávacích výstupov.

Školský vzdelávací program „Cesta krajinou Slniečkovo“ je vypracovaný v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania

podľa zákona o výchove a vzdelávaní (školského zákona) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

V školskom roku 2015/2016 sa MŠ zapojila do pilotnej fázy zavádzania INOVOVANÉHO ŠVP pre predprimárne vzdelávanie.  Pri jeho tvorbe sme vychádzali z podmienok materskej školy.

Celé znenie iŠkVP je k dispozícii v tlačenej podobe v materskej škole.